תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, כפר ביל"וערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 10ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את ת. גז/ 7/ 13/ ב
מרכזגזר, נעןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית גז/ 29/ 28/ א - גן ארועים בנען
מרכזגזרערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 8ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית גז/ 64/ א - תל גזר
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 193אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.07/03/1991
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 193/ 1העתקת דרך מספר 1 מזרחה ע"מ לפנות את שטח עתודת הנפט.27/08/1992
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 210שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור אתר.24/12/1995
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 233דרך מס' 4102 שינוי תואי.
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ בת/ 204הרחבת אזור תעשיה חבל יבנה.21/10/1993
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ מק/ 204/ גתכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות19/05/1999
מרכזגזר, כפר ביל"וערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 08/ 292/ 4התנגדות לבניית בית קיים + הריסת מחסן
מרכזגזר, גני יוחנןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהגז/ 08/ 437/ 4התנגדות לתכנית גז/ 25
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 9026/ 4שמאי מכריע
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 9027/ 4שמאי מכריע
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1עזריה
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 11חלוקה של מגרשים05/10/2000
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 12איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים19/05/1999
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 14תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה19/09/2000
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 16פיצול מגרש חקלאי מס' 39 לשני מגרשים23/01/2003
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 19תוכנית גז/ 1/ 1909/06/2002
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 2שינוי תכנית מפורטת גז/ 1 לשינוי גבולות במגרש מס 53-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.18/05/2005
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 21מגרש 66, רח' איתמר בן אבי 4 מושב עזריה
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 32מגרש 90 עזריה - חלוקת מגרש לבעלי מקצוע ומגרש למגורים
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 4עזריה25/02/1982
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 7.
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 8.
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 9/ בתכנון כולל09/03/2000
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/ב16/06/1983
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ דשינוי תקנון
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10מושב יציץ(עקרון חולדה)11/04/1968
מרכזגזר, סתריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 020/ 4החלפת והגבהת עמוד מע"צ
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 081/ 4אי מתן החלטה להיתר בנייה
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 1הגדלת חל' על חשבון ש.ציבורי סמוך כדי לאפשר בית מגורים בגובה במקום הקיים בואדי.
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 1/ דשינוי תקנון
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 2שינוי פרצלציה במגרשים א והמרת מגרשים ב למגרש מגורים א והמרת ש.ב.צ ל-א ולשצפ
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 3מושב יציץ06/06/1976
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ 5שינוי קו בניין קדמי לבית המגורים הקיים וקו בנין צדדי למבנה משק קיימים
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/10/ב16/06/1983
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 10/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/10/ג31/10/1988
מרכזגזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתגז/ 1000הסדרת פעילות יצרנית נוספת במושבים.28/11/2005
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102בית חשמונאי17/08/1970
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 1בית חשמונאי13/05/1971
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.03/11/1996
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 11קרית חינוך איזורית בית חשמונאי.20/06/1996
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 2תכנית מפורטת מס' גז/2/10213/02/1986
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 4גז/4/10206/12/1990
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 4/ אגז/4/102א04/06/1992
מרכזגזרתוכניתגז/ 102/ 5מרכז בינכפרי בבית חשמונאי.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 6הקמת שכונת מגורים זמני למחוסרי דיור ולעולים חדשים.
מרכזגזרתוכניתגז/ 102/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 105רמות מאיר19/02/1970
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 106רמות מאיר25/03/1971
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 106/ 1תוכנית גז/ 106/ 1
מרכזגזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 058/ 4מרכז גידול ואילוף כלבים
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ 11/ 10גן לאומי יער חולדה.09/06/2002
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 13יצירת מסגרת תכנונית לישוב קהילתי בן כ-350 יח"ד14/07/2004
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 165/ 4בקשה לגידור חשמלי ורשת צל
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 17יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף בשטחי משמר דוד12/07/2007
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 19הקמת מחסנים חקלאיים - משמר דוד
מרכזגזר, בית עזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 204/ 4אישור מחסן לכלים חקלאיים
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 11/ 321/ 4שימוש במבנה פל"ח
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 4משמר דוד11/08/1985
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 6.
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1רמות מאיר29/10/1970
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1/ ארמות מאיר- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1/ ברמות מאיר16/06/1983
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 1/ גתכנית מס' גז/1/12/ג31/10/1988
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 10תכנית מפורטת מס' גז/10/1204/11/1997
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 15הפרדת מגרשים מס' 48 ו-348, נחלה מפוצלת, לשני מגרשים27/05/2003
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 2רמות מאיר13/05/1971
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 5רמות מאיר23/09/1976
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 6תכנית בינוי- רמות מאיר28/07/1991
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 6/ אשינוי תקנון
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 8בית עלמין רמות מאיר.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13נען03/11/1955
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 1גני-הדר06/06/1985
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 1/ אשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות , בריכות שחייה.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 1/ גגני הדר- תשריט השטחים החקלאיים08/12/1991
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 10גני הדר25/07/1990
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 11גני הדר31/01/1991
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 12בעלות פרטית.24/06/1990
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 13גני הדר, גנות הדר
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 14בעלות פרטית - גני הדר15/08/1991
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 15בעלות פרטית13/02/1992
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 16גני הדר23/12/1993
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 17הקמת בריכות שחיה פרטיות.30/04/1994
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 18תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאי12/07/2001
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 19גני הדר - בעלות פרטית28/01/1993
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 2גני הדר07/03/1988
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 20גני הדר16/01/1996
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 27גני הדר24/07/2002
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 29חלוקת מגרש 163 ל- 4 מגרשים- גני הדר.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 3תכנית מס' גז/3/1308/12/1988
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 31גני הדר חלקה 131
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 32חלוקה בהסכמה של חלקה ביעוד מגורים חקלאיים ל-3 מגרשים למגורים חקלאיים ולבעלי מק
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 38שינוי יעוד קרקע, שינוי קוי בנין וחלוקה לשני מגרשים.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 4תכנית מס' גז/4/13
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 5בעלות פרטית08/12/1988