תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 15על סרוב ולק"חשפ לסרוב תכנית ק/ ש/ 20
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 5על סרוב ולקח"שפ לתכנית ק/ ש/ 33
מרכזקסם, כפר בראערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 30ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז על אישור תכנית ק/ 1009 - כפר ברא
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 7ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית ק/ 3415/ 3 - קאסם- שינוי מחקלאי למגורים
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 100לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי.08/08/1993
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.13/08/1989
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 1005שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוח27/12/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 101שינוי יעוד משטח לצרכי ציבור לאזור מגורים וחלוקה למגרשי בניה26/03/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1029/ 1ביטול דרך העוברת על בתים שנבנו ברשיון ופתיחת דרך חדשה.11/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 103בטול דרך קיימת ושביל קיים וביעת קווי בנין ואחוזי בניה בהתאם למצב הקיים.17/09/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1034/ 3ביטול דרך קיימת והפיכה לשביל להולכי רגל התווית דרך חדשה.27/08/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1034/ 5שינוי יעוד קטע דרך מדרך לאזור מגורים ד'.25/03/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1039/ 1קביעת שטח מינימלי קוי בנין אחוזי בניה,רוחב חזית מינימלית למגרש ומבנה לפי הקיים08/11/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 104קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים קיימים לפי הקיים בשטח25/12/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1059/ 1שינוי גודל מגרש מנימלי מ-500 מ"ר ל-440 מ"ר.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 109הקטנת שטח לבניני ציבור והפיכתו לשטח מגורים04/02/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 110קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים קיימים, אחוד וחלוקת השטח למגרשים.01/10/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1103/ 1שינוי יעוד שטח לציבור למגורים ג,ד וקביעת שטח מגרש מינימלי,קוי בנין,אחוזי בניה.03/09/1992
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1167קביעת קוי בנין למבנים קיימים לפי הקיים.21/10/1982
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1180ביטול דרך שאין אפשרות לבצעה והחלפתה בשביל וקל דסק27/08/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1207התוויית שביל,וחלוקת השטח.12/08/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 122קביעת שטח מגרש מינימלי, קוי בנין ואחוזי בניה, שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשביל03/09/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1258ביטול דרך והתוית דרכים ושבילים חדשים, חלוקת השטח למגרשי בניה .07/02/1985
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1258/ 2תכנית מס' אפ/2/1258
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1258/ 3שינוי תווי דרך ושינוי חלק משטח צבורי פתוח למגורים ג'.05/07/1992
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1301שינוי יעוד מחקלאי למגורים ג', חלוקת השטח למגרשי בניה, התווית דרכים חדשים30/06/1985
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 1334איחוד מגרשים,קביעת 2 בנינים על מגרש וקביעת קו בנין לפי המצב הקיים.18/02/1982
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 1340שינוי בקווי בנין.30/06/1983
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1364קביעת קווי בנין, אחוזי בניה ומספר יחידות דיור. במגרש א' לפי הקיים.03/03/1983
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 1414קביעת קווי בנין לחזית בהתאם לקיים, קביעת אחוזי בניה 41% בהתאם לקיים.30/06/1983
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 15שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבניה, חלוקה למגרשים וקביעת הוראות בניה.26/09/1985
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 30קביעת קו בנין בצד מזרחי וקו בנין אחורי, בקביעת אחוזי בניה לבנין קיים לפי הקיים17/07/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 3000מתאר כפר קאסם
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 32קביעת קוי בנין ואחוזי בנין לבנינים קיימים בהתאם למצב הקיים וקביעת הוראות בניה.08/10/1992
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 33קביעת שטח מגרש מינימאלי, קווי בניין, אחוזי בניה ורוחב חזית מינימאלית למגרשים.05/08/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 34/ אביטול אזורי מגורים ב' והמרתם לאיזור מגורים ג', ג' מיוחד24/03/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 34/ א/ 1ביטול דרכים והמרתם לשטח מגורים מגורים ג04/03/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 34/ בהתווית שבילים וחחלק מדרכים חדשים והריסת כל המסומן להריסה.04/03/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 41שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים חקלאיים, קביעת שטח מגרש מינימלי,קווי בנין.25/03/1993
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 45המרת אזור מגורים ג לאזור מגורים ד' וקביעת קווי בניה, אחוזי בניה ויחידות דיור.24/03/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 49שינוי יעוד קרקע מחקלאות למגורים, חלוקה למגרשי בניה וקביעת הוראות בניה.30/08/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 49/ 1.
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 50קביעת אחוזי בניה וקווי בנין, המרת שטח ציבורי פתוח לדרך וקביעת הוראות בניה.26/11/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 51קביעת קווי בנין ואחוזי בניה בחלקות.18/11/1982
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 52/ אשינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית למגורים הכוללת שטח לבניני ציבור, דרכים, שבילים.22/04/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 52/ בג'לג'וליה - הפיכת שטח חקלאי לשטח למגורים ג' ולבניני ציבור
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 54קביעת קו בניה קדמי ואחורי, למבנים, קביעת אחוז בנייה לפי הקיים.17/09/1989
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 55שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור פרטי פתוח המשמש בריכות שחיה ומסעדה.28/01/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 55/ אהרחבת דרך וקביעת קיל-דה-סק15/11/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 56קביעת קווי בניה לפי הקיים לבנין בקיים וקביעת אחוזי בניה.31/01/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 58הקטנת שטח ציבורי פתוח והפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח למגורים.30/06/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 59קביעת שטח מגרש מנימלי, קו בנין, ואחוזי בניה.25/07/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 6/ א.כפר קאסם - 1 - בתים אפורים.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 61ייעד את שטח התכנית למדרחוב, וקביעת בנייה ושימושים מותרים בו.29/04/1993
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 63התווית דרכים והרחבת שבילים19/04/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 63/ אהקמת תחנת תדלוק ושירותי דרכים.07/02/1985
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 65הקטנת רוחב הדרך מ 11 מ' ל 5 מ'.03/06/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 10/ אשינוי יעוד חקלאי למגורים ג' חלוקת השטח למגרשי בניה, שטח לבניני ציבור .29/09/1989
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 17/ אשינוי הוראות באזור מגורים בתכנית אפ/17/658.03/07/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 22שינוי הוראות בניה באזור מגורים ג'25/10/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 5גלגוליה - דרום מזרח05/11/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 658/ 9גלגוליה - דרום מזרח30/06/1983
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 67קביעת שטח תעשיה במקום שטח חקלאי.17/10/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 68איחוד וחלוקה מחדש,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה,קביעת שימוש חורג למפעל אריגה.18/11/1982
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 1/ בשינוי הוראות באזור מגורים בתכנית מס' אפ/1/702א18/04/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 5לסמן חזית מסחרית לפי חנויות ומחסנים קיימים בכדי לאפשר הוצאת רשיונות עסק בהתאם23/07/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6פתיחת דרכים חדשות, שטחים לצרכי ציבור,שטחים למגורים וקביעת הוראות בניה.25/02/1982
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6/ אהתווית שביל חדש, שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ג' ולהפך.08/12/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6/ בהקטנת שטח למבני צבורי והפיכת חלק מהשטח למבני ציבור למגורים וחניה.13/05/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 702/ 6/ דאפ/6/702/ד
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 71קביעת איחוד וחלוקה,קווי בנין ו-2 מבנים נפרדים על מגרש.06/05/1986
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 711תוכנית מתאר כפר ברא27/08/1964
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 711/ 8קביעת קווי בנין למבנים קיימים,שינוי תוואי דרך והרחבתו29/05/1986
מרכזקסם, כפר בראתוכניתאפ/ 711/ אשינוי הוראות באזור חצרות משק בתכנית אפ/71126/03/1988
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 73שינוי יעוד של שטח מגורים ג' לשטח לצרכי ציבור.24/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 74שינוי יעוד שטח ממגורים ד' לשטח לצרכי ציבור וקביעת קויי בנין של 3 קומות.14/05/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 75שינוי יעוד של שטח מסחרי למגורים ג', התוית שביל חדש ודרך חדשה.17/09/1989
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 77קביעת שטח מגרש מינימלי קוי בנין אחוזי בניה..14/09/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 83קביעת קוי בנין, אחוי בניה, מספר יחידות דיור, לפי הקיים בשטח.06/01/1988
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 840/ 1/ אקביעת קווי בנין לבנינים קיימים על פי המצב הקיים,קביעת בניה בעתיד לפי הוראות.02/06/1985
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ 840/ 2שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.16/06/1983
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 879/ א.
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 88שינוי שטח חקלאי למגורים ג' וקביעת קוי בנין, חזית מינימלית ואחוזי בניה.03/01/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 924/ 1חלוקת השטח למגרשי בניה וקביעת שטחים ציבוריים.27/06/1990
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 924/ 2כפר קאסם09/05/1991
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 928/ 3קביעת שטח מגרש מינימלי, קוי בנין, אחוזי בניה ורוחב חזית מינימלית למגרשים.17/12/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 94קביעת שטח מגרש מינימלי קווי בנין אחוזי בניה ורוחב חזית מינימלית למגרשים ומבנים02/01/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 952חלק השטח למגרשי בניה, לקבוע 2 מבנים על מגרש 17 (קיים),05/06/1987
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 959לחלק את השטח למגרשי בנייה.להתוות דרכים ושבילים חדשים הכל לפי תשריט.31/03/1987
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 959/ 3ביטול שביל קיים והתווית שביל במקומו וקביעת שני מבנים על חלקה.20/01/1983
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ 99קביעת קוים למבנים קיימים לפי הקיים בשטח וביטול חלק משביל קיים והפיכתו למגורים26/11/1987
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ במ/ 39ג'לג'וליה06/02/1992
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ ממ/ 1050לחלק את השטח למגרשי בניה,שטח לבנייני ציבור,שטח ציבורי פתוח ולהתוות דרכים חדשות09/04/1981
מרכזקסם, כפר קאסםתוכניתאפ/ ממ/ 1103הקטנת קוי בניין וביטול דרך והמרתה למגורים ג',חלוקה למגרשי בניה.01/01/1981
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ ממ/ 1281קביעת קווי בניין, אחוזי בניה ומספר יחידות.11/12/1980
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתאפ/ ק/ 35איחוד שני מגרשים וקביעת שני בניינים נפרדים על מגרש אחד08/11/1990
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתגמ/ 614להתוות דרכים חדשות, לחלק את שטח התכנית לאזור מגורים.07/05/1959
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתגמ/ 658/ 4חלוקת השטח המיועד לאזור מגורים ג' בתכנית המתאר למגרשים פתיחת רחובות חדשים.30/12/1965
מרכזקסם, ג'לג'וליהתוכניתגמ/ 678לחלק את השטח למגרשי בניה ולהרחיב דרכים קיימות.09/06/1966
מרכזקסם, כפר בראתוכניתגמ/ 711/ 1כפר ברא27/07/1964