תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, גדרהישות כללית02/ המ/ 22בקשה להארכת מועד להגשת ת.לפיצויים ס. 197 (ב) תמ"א/ 31/ א/ 66
מרכזזמורה, גדרהישות כללית03/ המ/ 22בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197 (ב) תמ"א / 31/ א/ 6
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 7ערר על החלטת ולק"חשפ לדחות ת. זמ/ מק/ 276 ת. תדלוק ממזכרת בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 47ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות את תכנית מח/ 192 מ. בתיה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ולקחש"פ04/ ש/ 12ערר על החלטת ולק"חשפ לדחות את הבקשה לשימוש חורגלגן ארועים ת.זמ/ ש/ 365
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית05/ המ/ 28בקשה להארכת מועד לבגשת תביעה לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורקישות כללית05/ המ/ 60בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. תמא/31/א/6
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית05/ המ/ 70בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. זמ/ 260
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית06/ המ/ 28סעיף 197(ב) לחוק תכנית מח/ 99
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית06/ המ/ 33סעיף 197(ב) לחוק תכנית מח/99 כביש 411
מרכזזמורהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 3ערר על החלטה ו. מחוזית מרכז לתכנית זמ/ 350 זמורה- צומת בילו
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 36ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 500/ 4/ 3 - תל-נוף בגדרה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 45ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 500/ 8 - תחנת דלק ומסחר בגדרה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 48ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 52/ 2 - מזכרת בתיה
מרכזזמורה, גדרהישות כללית10/ המ/ 36הארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תת"ל 10/4/3
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית10/ המ/ 4בקשה להארכת מועד, זמ/ 205
מרכזזמורה, מזכרת בתיהישות כללית10/ המ/ 8בקשת להארכת מועד לפי 197, תכנית זמ/ 250/ 2
מרכזזמורה, שורקות, קרית עקרוןתוכניתבר/ 13/ 18מחקלאי לאיזור לתחנת תדלוק ומסחר.
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתבר/ 141בני עייש28/06/1979
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתבר/ 141/ 1שינוי קוי בניין30/01/1986
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתבר/ 36/ 2להרחיב את שכונת העולים הקיימת05/01/1967
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתבר/ 46תכנית מס' בר/4614/12/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 1תכנית מס' בר/1/57107/02/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 11תכנית מס' בר/11/57123/01/1964
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 13תכנית מס' בר/13/57107/01/1965
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 16קרית עקרון16/12/1965
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 17קריית עקרון13/04/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 18תכנית מס' בר/18/57106/07/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 2תכנית מס' בר/2/57107/02/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 20תכנית מס' בר/20/57106/07/1967
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 22תכנית מס' בר/22/57104/01/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 23תכנית מס' בר/23/57101/02/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 24איחוד החלקות הנ"ל וחלוקתם מחדש בתהאם לתשריט המצורף01/02/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 26תכנית מס' בר/26/57103/12/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 27קרית עקרון12/09/1968
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 28קרית עקרון19/02/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 30קרית עקרון28/05/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 32קרית עקרון - אזור תעשיה10/12/1970
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 4תכנית מס' בר/4/57107/06/1962
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 5תכנית מס' בר/5/57107/11/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 6תכנית מס' בר/6/57118/07/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 8קרית עקרון04/07/1963
מרכזזמורה, קרית עקרוןתוכניתבר/ 571/ 9תכנית מס' בר/9/57107/01/1965
מרכזזמורה, בני עי"שתוכניתבר/ 63הקמת אזור מלאכה ותעשיה קלה, התווית דרכים חדשות ובטול קיימות,25/01/1973
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 120/ 2להתוות שביל צבורי ברוחב של מטר בין המגרשים.27/10/1960
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 16גדרה30/07/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 18תכנית מס' גד/18 פרטית+שילטון30/07/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19תכנית מפורטת מס' גד/1909/12/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 11תכנית מס' גד/11/1925/09/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 12הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 2בעלות פרטית.11/02/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 3בעלות פרטית+שלטון.13/01/1966
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 6בעלות פרטית+שלטון.25/09/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 7בעלות פרטית+שלטון25/04/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 19/ 8איחודם של חלקות מס' 24 ו-25 בגוש 3876, חלוקה למגרשי בניה ולדרכים,קביעת אזורים24/07/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 232/ 2תכנית מפורטת מס' גד/2/23230/03/1956
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 3אזור מלאכה, גדרה17/11/1960
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 318/ 1גדרה26/02/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 33/ 1גדרה , בעלות פרטית01/05/1969
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 332/ 4גדרה27/08/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 332/ 5חלוקה חדשה03/12/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 332/ 6חלוקה חדשה של השטח מ - 8 מגרשים ל - 10 מגרשים.12/11/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 38בעלות פרטית+שלטון.21/03/1963
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 40גדרה - בבעלות שילטון+פרטית+הימנותא.11/07/1963
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 41גדרה - בבעלות פ ר ט י ת.02/10/1963
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 41/ 1תכנית מס' גד/1/4117/06/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 1גדרה12/02/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 2אחוד מגרשים, חלוקת השטח מחדש למגורים, פתיחת דרכים ושבילי גישה27/04/1961
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 3לשנות את תוואי הדרכים הקיימות.25/06/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 4קוטג'ים. שטח מינימלי של המגרש 750 מ"ר ומותר יהיה לבנות 25%13/01/1966
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 463/ 5לקבוע יעודי קרקע ותקנות הבניה בשטח הכלול בתשריט.13/07/1967
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 469/ 1תכנית מס' גד/1/46907/05/1959
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 48הרחבת דרך קיימת משני הצדדים והעברת קו הספקת מים ראשי לשטח המדרכה בעתיד30/03/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 52בעלות פרטית+שלטון27/08/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 55בעלות פרטית.17/06/1965
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 65כפר אליהן גדרה23/06/1966
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגד/ 9גדרה26/02/1959
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתגז/ 36מזכרת בתיה15/09/1960
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתגז/ 51מזכרת בתיה07/09/1961
מרכזזמורה, מזכרת בתיהתוכניתגז/ 70מזכרת בתיה06/02/1964
מרכזזמורה, גדרהתוכניתגמ/ 463/ אגדרה09/02/1955
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 64/ 1הקמת שכונת מגורים21/11/1957
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 64/ 2שינוי יעוד שטחים16/03/1961
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 64/ 4תכנון כולל18/01/1962
מרכזזמורה, גן יבנהתוכניתגמ/ 746תכנית מפורטת מס' גמ/74616/12/1965
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 02/ 306/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 109/ 4מתן היתר לבית מגורים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 169/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 661/ 4אישור היתר לדו משפחתי
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 682/ 4אי מתן החלטה בבקשה לתוספת קומה
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 729/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 741/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג למסעדה
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 04/ 966/ 4מתן היתר לקו ביוב
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 01/ 4סירוב היתר למקבץ דיור
מרכזזמורה, גן יבנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 180/ 4מתן היתר לבית חד קומתי
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 25/ 4סירוב להקלות ולחצר מונמכת וחישוב שטחים של חדר מדרגות
מרכזזמורה, קרית עקרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 255/ 4צמצום שימוש חורג מתעשייה למסחר
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 322/ 4דחיית תביעת פיצויים
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 421/ 4סירוב תורן לחובב רדיו
מרכזזמורה, גדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזמ/ 05/ 447/ 4דחיית התנגדות למרספת גדר ודלת