תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרותערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 23על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית מס' בר/ 233/ 1
מרכזשורקות, גדרותישות כללית02/ המ/ 2הארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית מח/ 96
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםישות כללית02/ המ/ 2בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכניתמח/ 86
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 11ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת.בר/245דיור מוגן ותחנת תדלוק
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 72ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית בר/ 152/ 17
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורקישות כללית05/ המ/ 60בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. תמא/31/א/6
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 11ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית בר/ מק/ 13/ 13 ת. תדלוק בבית אלעזרי
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 7ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק / 303 תחנת תדלוק בקיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 8ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק/ 303 קיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין05/ מ/ 1ערר על החלטת הוולח"ף שלא לאשר שימוש חורגשרק/ 20040120 מועדון פלמחים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 2שרק/ 20040129 מועדון פלמחים
מרכזשורקותערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 19ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאישור תכנית בר/ 301 שערי אברהם, אזור תעשייה
מרכזשורקות, גן רוהערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 1ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 109/ 3 - "אירוס הרחבה צפונית"
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 8ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 320 - תעשיה בני דרום (דרום)
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבישות כללית09/ המ/ 32בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבישות כללית09/ המ/ 34בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 23ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 279 - בית העובד
מרכזשורקות, נחל שורקערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 44ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 242 - מחלף ראם
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 51ערר על החלטת ועדת מחוזית מרכז בתכנית בר/ 300 - בית עלמין ברנר
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןישות כללית10/ המ/ 11בקשה להארכת מועד לפי 197, תב"ע בר/ 256/ 8
מרכזשורקותישות כללית10/ המ/ 9בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית מח/ 145 ב'
מרכזשורקותערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 52ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 249 - נחל שורק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 59ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 168 - גן לגאומי מרר
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 16ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 323 - מושב בני דרום
מרכזשורקות, ברנרערר על החלטת ולקחש"פ95/ חש/ 11ערר לגבי תכנית בר/מק/13/13 תחנת תדלוק בבית אלעזרי
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתא/ 8/ 03/ 146תכנית מפורטת מס' 146/03/8,שינוי מס' א'.31/01/1989
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום אדמות משגב דב בספרי המקרקעין16/05/1991
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 11.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 14הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..14/11/2004
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 15משגב דב, הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל 3 דונם,שינוי קו בנין אחורי בנחל
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 16מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 17פיצול נחלה - חיימוביץ עמליה משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 18פיצול מגרש במשק חבוט משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 2שינוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ושטח פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות ודר13/02/1992
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 5שינוי יעוד של מגרשים לשטח פרטי פתוח ושל שטח פרטי פתוח למגרשי מגורים04/12/1994
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 6שינוי יעוד קרקע מגורים בנחלה לאזור מגורים שלא19/05/1999
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 9תוכנית בר/ 104/ 916/08/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 106השלמת תקנות לגבי חממות בניר גלים16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 108בית עובד16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 109/ 1קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכנית13/08/1998
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 109/ 2קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח שטח, תגמירים למבנים, דרכים, ו03/07/2003
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 109/ 3"אירוס" הרחבה צפונית.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11לקבוע אזור מגורים, בניני חברה ומשק + שפ"פ, להתוות דרכים חדשות.18/09/1963
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 1לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שפ"פ, אזור בית הבראה.09/12/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 2שינוי עודי קרקע09/01/1969
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 3ביטול דרך והפיכתה לאזור בניני משק והתווית דרך חדשה.09/01/1969
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 4שינוי יעוד, מאזור חקלאי, מדרך מבוטלת ומאזור מגורים לשטח בריכת שחיה,01/03/1971
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 5שינוי יעוד מאיזור בנייני חברה,בנייני מגורים וביטול קטע דרך לאיזור בנייני מגורי19/10/1972
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני חברה לאזור מרגוע. ביטול דרכים עבור תוספות .02/06/1974
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 7השלמת תקנון לגבי חממות בחפץ חיים16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 8שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור בניני משק ותוספת לאזור בניני משק,08/04/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 111השלמת תקנון לגבי חממות בבית חלקיה16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 113השלמת תקנון לגבי חממות בבית חנן16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 114העברת קו דלק 8 ". תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6"16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115ניר גלים27/04/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115/ 1מושב ניר גלים19/05/1988
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115/ 4.31/03/1998
מרכזשורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 118קביעת אזורי מגורים לעובדים ותלמידים, קביעת שטח בניני חינוך וחברה17/11/1977
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 120תקון אזור מרכז מושב קדרון והתאמת התכנית למצב הקיים במציאות ובעתיד.25/09/1977
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 122שינוי יעוד מחלקלאי למגרש מיוחד עליו יקומו מבנים של השרות21/10/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.15/12/1977
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125/ 1שינוי בלוח האזורים בסעיף גובה מבנה מקסימלי למטרת הקמת סילו30/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125/ 2בית חנן - בעלות פרטית24/06/1982
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 127קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מתקני רדר (אנטנות) עבור משרד התקשורת.09/03/1980
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,07/10/1982
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 1שינוי: משטח לעיבוד חקלאי לשטח מגורים.ממגורים לשטח חקלאי.איחוד וחלוקת חלקות.08/07/1993
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.03/03/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 15קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 16תוספת יח"ד לבן ממשיך במגרש למגורים,תספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 17תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מרכזזמורה, שורקות, קרית עקרוןתוכניתבר/ 13/ 18מחקלאי לאיזור לתחנת תדלוק ומסחר.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 2קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.07/09/1995
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 23תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי28/04/2010
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 3קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה פרטיות.13/08/1998
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 7.קביעת קווי חשמל ותקשורת על-קרקעיים.קביעת הנחיות איכות הסביבה.הנחיות לגדרות21/06/2000
מרכזשורקותתוכניתבר/ 13/ 8לחלק את השטח של מגרש 192 המהווה מגרש בעלי מקצוע, בהסכמת הבעלים,25/05/2000
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 9תוכנית בר/ 13/ 9
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 130העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 627/04/1978
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 131קביעת אתר למתקני טיהור השפכים עבור מועצה מקומית גדרה
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 132תוואי קו דלק23/03/1978
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 133העברת קו דלק "8 , תת קרקעי23/03/1978
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137שורקות - קבוץ חפץ חיים13/09/1979
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 2אזור ספורט ונופש והרחבת בית עלמין12/12/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 3קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה.04/08/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 4.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימות27/03/1980
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.25/07/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 221/08/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 3הרחבת שטח למבני ציבור.15/02/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 5מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.25/11/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 8שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 139קביעת אזורי הבניה של המרכז החינוכי גבעת וושינגטון24/08/1978
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 139/ 1גבעת וושינגטון.21/06/1998
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.01/06/1978
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 1לאחד את כל התעשיה בחלקה אחת בלי חלוקה נוספת למפעלים.15/02/1979
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 10שינוי יעוד איזור בריכת השחיה הקיימת מ"שטח פרטי פתוח" ל"איזור ספורט ונופש"20/08/1998
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 12תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות14/11/2004
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 13שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"08/11/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 15מועצה אזורית ברנר - מבנה המועצה19/11/2012