תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100תכנית מתאר עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 10שינוי בהנחיות בניה (קו בניין צדדי) - בנה ביתך ג' - עומר31/01/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 11שינוי בהנחיות בניה - מגרש 31 עומר26/03/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 12שינוי בקו בניין צדדי - רחוב פלפלון - עומר26/03/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 13שינוי בקו בניין צדדי (רחוב פלפלון 25 ) - עומר29/06/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 14שינוי בקו בניין צדדי - רחוב רותם 37 - עומר21/08/1988
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 15שינוי בהנחיות - פרגולות + סככה לרכב - עומר26/03/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 18שינוי בקו בניין קדמי - מגרש 1416 - עומר04/02/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 19שינוי בקו בניין - רחוב עדעד 7 - עומר22/10/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומר29/10/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 20שינוי בהנחיות בניה מגרש 3109/09/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 21שינוי לתכנית מתאר עומר25/03/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 22הקטנת דרך רח' רותם06/11/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 24שינוי בהנחיות בניה במגרש 39 עומר19/04/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 25מגרש 9219/04/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 26שינוי בהנחיות בניה - מגרש מס' 2005/07/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 26/ אשינוי בהנחיות בניה תמר 2025/12/1994
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 27הגדלת שטח לאזור מגורים א' מגרש 5ב'04/05/1997
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 28שינוי משטח ציבורי פתוח לשביל מוטורי רח' אשל 2121/05/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 29שינוי בקו בנין צדדי מ- 3מ' ל- 2.5מ' אשל 5213/02/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 3חלוקה מחדש - עומר17/06/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 31מגרש 5א' - הנחיות בניה21/07/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 32אזור מלונאות תיירות ונופש - עומר18/06/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 33שינוי בקו בנין קדמי - מגרש 125 -עומר25/01/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 35התכנית בסמכות ועדה מקומית ומספרה הוא 14/ מק/ 1003
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 37שבילים להולכי רגל ומגרשים למתקנים הנדסיים עומר צפון - מזרח20/05/1998
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 38שינוי לתכנית מתאר - מגרש 526 -עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 39פארק תעשיה עומר- שלב ב'06/04/2003
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 4חממות - עומר15/03/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 40גני עומר צפון מערב
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 41שביל ציבורי בין רחוב שיקמה לרחוב רותם06/04/2003
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 44מגרשים 1038, 1037 ברחוב החורשה עומר16/09/2010
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 5תיקון לתכנית מתאר עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 6שינוי קו בנין צדדי במגרש 33007/02/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 7שינוי בקו בניין צדדי - מגרש 344 - עומר29/06/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 8שינוי בהנחיות בניה 0- מגרש 60 - עומר22/10/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 9שינוי בקו בנין צידי מ- 3.00 מ' ל- 1.15 מ' - עומר06/11/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101עומר הישנה
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 1חלקה 1001 - עומר20/06/1974
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 10חלוקת מגרש 469 - עומר27/07/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 11אזור מגורים א' - קוטג'ים בכניסה לעומר17/01/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 12שינוי יעוד מאזור מסחרי למבנה ציבור - עומר21/08/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 13הסדרת שביל להולכי רגל - עומר13/03/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 14שינוי יעוד מדרך ציבורי לפרטי (ד"ר סיקורה) - עומר26/03/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 15שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים - שינוי בקוי ואחוזי הבניה - עומר02/04/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 16הקצאת שטח למשק עזר - עומר15/03/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 17שינוי בתואי כביש והרחבת ש.צ.פ. - עומר15/12/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 18שינוי בקו בניין צדדי - רחוב צלק - עומר22/08/1985
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 21שינוי לתכנית מפורטת - כפר ישן - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 22שינוי מאיזור למבני ציבור לאיזור מגורים א'31/10/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 23ביטול חלק מכביש מס' 2 - עומר15/02/2012
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 3איחוד מגרשים 1090/א , 1091, 1091/א - עומר20/07/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 4עומר18/07/1968
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 5מגרש 1067 - עומר20/04/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 5/ אתיקון קו בניין צדדי - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 6שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך וחלוקת מגרשים בגוש 38558 חלקה 1 עומר22/11/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 7חלוקת מגרש לבנייני ציבור מס' 131 ותוספת שבילים להולכי רגל - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 8שינוי יעוד משטח ציבורי לדרך גישה מרחב תמר למגרש 99 ג' - עומר29/06/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 9אחוזי בניה וקוי בניה אחידים באזור מגוירם א' - עומר26/08/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומר09/06/1974
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 1חלוקה מחדש של מגרשים 387-392 - עומר04/12/1975
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 10הגדלת מגרשים באזור מגורים בנה ביתך שב ב' - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 11בקשה הקלה להקטנת רוחב מדרכה - עומר02/08/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 1323 מגרשים לבניה פרטית בעומר24/01/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 14תיקון באחוזי בניה וקוי בניה ברחובות: הדר, הזית, רימון - עומר05/10/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 15שינוי קוי בנין ואחוזי בניה - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 16שינוי קוי ואחוזי בניה ל- 20 מגרשים בודדים - עומר17/01/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 17בנה ביתך - שלב ג' - עומר08/05/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 18שינוי יעוד ממגורים למגרש ציבורי מגרשים מס' 542, 541 - עומר17/01/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 19שינוי יעוד מדרך ציבורית לשטח פרטי פתוח - עומר19/02/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 2הגדלת אחוזי בניה במגרשים 338, 340, 377 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 20שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לבנייני ציבור (בית המוסיקה) - עומר29/10/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 21תיקון לתכנית מפורטת בחלק הצפוני - עומר18/11/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 22הגדלת חלקות לצורך חצרות או גינות - עומר30/04/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 23שינוי קו בנייןקדמי מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' במסגרת אחוזי הבניה המותרים - עומר18/08/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 24שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור - מעון יום - עומר18/03/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 25מועדון נוער - עומר21/01/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 26שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח - עומר21/01/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 27קביעת קוי בניין צדדי - עומר18/03/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד לאזור מגורים, שרותים, בית עלמין ותחנת דלק - עומר17/05/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 3מרכז עומר - מגרש 574 - עומר20/04/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 30שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - עומר17/02/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 32הגדלת מגרשים באזור מגורים - בנה ביתך - שלב ב' - עומר17/02/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 33תיקון בקו בניין אחורי וצדדי - דימונה24/02/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 34שינוי יעוד מאזור מסחרי למגורים - עומר27/10/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 35שינוי בקו בניין - רחוב אשל 144 - עומר23/02/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 35/ אשינוי בקו בניין קדמי - רחוב אשל 144 - עומר30/11/1987
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 36שינוי בקו בניין אחורי - עומר09/02/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 37שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - עומר30/11/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 38שינוי בקו בניין בחציד צד - עומר19/07/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 39רחוב חורן 20 - עומר07/03/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 4חלוקה חדשה של מגרשים למגורים - עומר08/06/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 4067 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומר30/01/1986
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 41שינוי קו בנייין צידי - רחוב פלפלון מספר 29 - עומר12/06/1988
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 42שינוי בקו בניין חזיתי - רחוב פלפלון - עומר21/08/1986
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 43בית אבות - עומר31/03/1988
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 44שינוי בהנחיות בניה - הגדרת אחוזי בניה למבנה עזר (בנה ביתך ד') - עומר11/05/1987
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 46שינוי בקוי בנייו בעת פיצול מגרש -עומר07/03/1988
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 47שינוי בקו בניין - מגרש 2 - בבנה ביתך ד' - עומר26/01/1989